HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

4062

Số lượng phản ánh

4049

Đã xử lý

13

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo lĩnh vực