HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

35187

Số lượng phản ánh

35081

Đã xử lý

106

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo lĩnh vực