HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

26602

Số lượng phản ánh

26486

Đã xử lý

116

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo lĩnh vực