HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

12668

Số lượng phản ánh

12642

Đã xử lý

26

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo lĩnh vực