HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

Thống kê số liệu PAKN trong tháng 05/2021

2287

Số lượng phản ánh

2233

Đã xử lý

54

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo Lĩnh Vực