HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

17790

Số lượng phản ánh

17711

Đã xử lý

79

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo lĩnh vực