HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

50564

Số lượng phản ánh

50514

Đã xử lý

50

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo lĩnh vực