HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

22214

Số lượng phản ánh

22134

Đã xử lý

80

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo lĩnh vực