HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

Thống kê số liệu PAKN trong tháng 11/2020

2786

Số lượng phản ánh

2728

Đã xử lý

58

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo Lĩnh Vực