HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

83522

Số lượng phản ánh

83489

Đã xử lý

33

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo lĩnh vực