HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

44622

Số lượng phản ánh

44576

Đã xử lý

46

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo lĩnh vực