HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

31754

Số lượng phản ánh

31602

Đã xử lý

152

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo lĩnh vực