HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

61290

Số lượng phản ánh

61226

Đã xử lý

64

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo lĩnh vực