HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

57964

Số lượng phản ánh

57899

Đã xử lý

65

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo lĩnh vực